Site Overlay

Algemene voorwaarden

Algemeen
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, behandelingen, leveringen van producten en diensten door of namens Sense & Touch.
 2. Andere voorwaarden van klanten worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Indien er onduidelijkheid bestaat over de uitleg van deze algemene voorwaarden, dan zal een en ander uitgelegd worden ‘naar de geest van’ de bepalingen in deze algemene voorwaarden.
Verklaringen
 1. Sense & Touch zal geen informatie en persoonlijke gegevens, zonder toestemming van de betrokkene, aan derden verstrekken. Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.  Sense & Touch heeft hiervoor een privacy verklaring opgesteld. Deze is terug te vinden op de privacy pagina van onze website: http://senseandtouch.nl/privacy/
 2. Sense & Touch is niet verantwoordelijk voor schade, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen van opdrachtgevers en klanten.
 3. De behandelingen van Sense & Touch, hebben geen erotische of seksuele intentie. Klanten die ongepaste opmerkingen maken of (seksuele) handelingen, toespelingen en/of gedragingen laten zien worden de toegang tot de praktijk ontzegd.
Tariefstelling
 1. Voorafgaand aan de behandeling worden de geldende tarieven schriftelijk of mondeling medegedeeld aan de klant. Deze zijn bindend.
 2. Tarieven staan vermeld op de website en zijn inclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.
Behandeling
 1. Een klant dient (medisch) gezien in staat te zijn om een behandeling te ondergaan. Bij twijfel kan Sense & Touch een behandeling weigeren. De voorgenomen behandeling kan wel in rekening gebracht worden.
 2. Contra-indicaties voor behandeling staan vermeld op de website en liggen ter inzage in de praktijk. Een klant is verplicht melding te maken van mogelijke contra-indicaties voor behandeling.
 3. Behandeling is geheel voor eigen risico van de klant.
 4. Het lichaam van de klant dient schoon te zijn. Bij twijfel kan Sense & Touch een behandeling weigeren. De voorgenomen behandeling dient in dit geval wel betaald te worden.
 5. Sense & Touch zal op een hygiënische verantwoorde wijze en naar beste inzicht en vermogen de behandeling uitvoeren.
Overeenkomst
 1. De overeenkomst voor een behandeling kan (telefonisch) mondeling of schriftelijk (ook digitaal) tot stand komen
 2. Een klant kan een afspraak voor een behandeling tot 24 uur vooraf kosteloos annuleren. Daarna kunnen de volledige kosten van de behandeling in rekening gebracht worden.
Vouchers
 1. Een voucher bevat een bedrag of omschrijving van een behandeling en een verloopdatum. Op de verloopdatum verliest de voucher zijn geldigheid en waarde. Reclame is uitgesloten.
 2. Er bestaat geen recht op restitutie of op inwisseling tegen contant geld.
 3. Indien de kosten van de behandeling lager zijn dan de waarde van de voucher, vervalt de resterende waarde van de voucher. Een klant heeft geen recht op gedeeltelijke restitutie.
 4. Indien de kosten van de behandeling hoger zijn dan de waarde van de voucher dient de klant het verschil bij te betalen.
 5. Een voucher wordt verstuurd/afgegeven na ontvangst van betaling.
Betaling
 1. Betalingen vinden plaats voorafgaand of direct na afloop van de behandeling, of voor zover van toepassing binnen 14 dagen na factuurdatum.
 2. Bij in gebreke blijven van betaling kan Sense & Touch het incasso overdragen aan derden. De daarbij gemaakte kosten zijn volledig voor rekening van de klant.
Aansprakelijkheid
 1. De aansprakelijkheid van Sense & Touch, voor zover deze door een aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de opdracht en/of maximaal tot het door de verzekeraar (Balens Europe) gedekte bedrag.
 2. Sense & Touch is niet aansprakelijk voor enige (letsel)schade, tenzij aantoonbaar door opzet, nalatigheid of grove schuld.
Geschillen
 1. Een geschil is aanwezig zodra Sense & Touch of de cliënt, verklaart dat dit het geval is.
 2. Op alle overeenkomsten, opdrachten en transacties van Sense & Touch is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.
 3. Op alle behandelingen van Sens & Touch is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) van toepassing. Sense & Touch is hiervoor geregistreerd bij het Nibig. Meer informatie vind je op de website van het Nibig: https://nibig-geschillencommissie.nl/
 4. Bij klachten over de geboden zorg, dan dient dit in eerste instantie rechtstreeks gemeld en besproken te worden met Sense & Touch. Uiteraard doet Sense & Touch haar uiterste best om tot een oplossing te komen.
 5. Mocht je dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan kun je terecht bij het Nibig voor een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Hiervoor kun je contact opnemen met het Nibig via klachten@nibig.nl. Zij zullen je informeren over de mogelijkheden en eventuele verdere procedure.
 6. Indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot een gewenst resultaat leidt, dan kun je je via het Nibig wenden tot een onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie. 
Slotbepaling
 1. In alle gevallen, waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij Sense & Touch.
 2. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven.